Top Module Empty
powered_by.png, 1 kB
Naslovna arrow Zanimljivosti arrow Impotencija
Impotencija PDF Štampaj E-pošta
Autor Branislav Knežević   
Tuesday, 30 January 2007
Impotencija
MUŠKE SEKSUALNE DISFUNKCIJE

Što je seksualna impotencija ili erektilna disfunkcija?
Seksualna impotencija, koja se još naziva i erektilna disfunkcija (poremećaj erekcije) je nemogućnost muškarca da postigne i zadrži odgovarajuću erekciju potrebnu za zadovoljavajući seksualni odnos.

IMPOTENCIJA
Impotencija je nemogućnost postizanja erekcije ili ejakulacije ili i jednog i drugog.
Muškarci sa seksualnim poremećajima dolaze s različitim simptomima, pojedina�no ili u kombinaciji: gubitak libida, nemogu�nost postizanja ili odr�avanja erekcije, nemogu�nost ejakulacije, prerana ejakulacija ili nemogu�nost do�ivljavanja orgazma.
Polna disfunkcija (poreme�aj polne funkcije) mo�e biti posljedica sistemskih bolesti ili njihova le�enja, bolesti polno-mokra�nog sastava ili �lezda s unutarnjim izlu�ivanjem ili psihi�kih poreme�aja.
Ranije se smatralo kako su uzroci erektilne impotencije u ve�ine muškaraca psihogeni. Danas se veruje kako u ve�ine impotentnih muškaraca postoji i komponenta telesne bolesti.
Odabir i uspeh le�enja zavisi od uzroka i s toga ga je va�no prona�i.

Gubitak libida
Smanjenje seksualne �elje mo�e biti posledica nedostatka muških polnih hormona (zbog bolesti �lezde hipofize ili testisa), psihi�kih poreme�aja te nekih vrsta propisanih ili zloupotrebljavanih lekova.
Manjak muških polnih hormona proverava se merenjem njihove koli�ine u krvi, ali još nije poznata koli�ina koja je potrebna za normalnu erektilnu funkciju.

Ne postizanje erekcije
Telesni uzroci se mogu podeliti u:
- Hormonski poreme�aji
Smanjenje koli�ine testosterona u krvi zbog poreme�aja testisa je retko, no lako se prepoznaje i le�i. Drugi je uzrok pove�anje izlu�ivanja prolaktina, hormona �lezde hipofize koji mo�e dovesti do impotencije, a poreme�aj nije lako uo�iti pri rutinskom lekarskom pregledu. Koli�inu prolaktina mo�e smanjiti bromokriptin i tako otkloniti impotenciju u tih bolesnika.
- Nuspojava lekova
Najve�a je verovatnost poreme�aja kod uzimanja lekova za smanjenje visokog krvnog pritiska, za povišenu koli�inu �eluda�ne kiseline, te nekih lekova za le�enje psihijatrijskih bolesti.
- Lokalni uzroci
Pre�ašnje bolesti penisa kao što su prijapizam (dugotrajna bolna erekcija nastala bez prethodnog seksualnog nadra�aja), ozlede penisa i Peyronieva bolest (bolest vezivnog tkiva koja uzrokuje zakrivljenje penisa i smanjenje ukru�enosti) mogu uzrokovati impotenciju zbog bujanja vezivnog tkiva i za�epljenja krvnih �ila.
- Neurološki uzroci
Mnogi neurološki poreme�aji, uklju�uju�i ozlede odre�enih delova mozga, le�ne mo�dine, manjka osetnih signala ili ošte�enja �ivaca (npr. nakon operacijskog zahvata uklanjanja prostate ili mokra�nog mehura), mogu uzrokovati impotenciju. Kod operacijskih zahvata, impotencija se mo�e izbe�i tako da se �ivci ostave nedirnuti.
�ak polovina muškaraca s dijabetesom (še�erna bolest) postane impotentna nakon prvih 6 godina bolesti, a impotencija mo�e biti prvi simptom poreme�aja �ivaca uzrokovanih dijabetesom.
- Uzroci od strane krvnih �ila
Muškarci s ovim poreme�ajima pate od potpunog nedostatka erekcije, smanjenog ukru�enja penisa ili gubitka erekcije tokom snošaja. Naj�eš�e je uzrok ateroskleroza (su�enje ili za�epljenje arterija). Ponekad zra�enje uzrokuje ošte�enja krvnih �ila i posledi�nu impotenciju. Še�erna bolest tako�e ošte�uje krvne �ile pa je to dodatni mehanizam impotencije kod ove bolesti, uz ošte�enje �ivaca.

Prerana ejakulacija
Ovaj poreme�aj retko ima telesni uzrok i obi�no je povezan s teskobom pri seksu, preteranim o�ekivanjima ili emocionalnim poreme�ajima.
Izostanak orgazma
Ukoliko su libido i erektilni mehanizam o�uvani, izostanak orgazma je gotovo
uvek posledica psihijatrijskog poreme�aja.

Izostanak opadanja penisa
Prijapizam je trajna bolna erekcija �esto nepovezana sa spolnom aktivnoš�u. Od normalne erekcije se razlikuje po izostanku nadimanja glavi�a penisa. Prijapizam mo�e biti psihi�ki, ali i telesno uzrokovan - usled leukemije, anemije srpastih stanica, zgrušavanja krvi u krvnim �ilama penisa ili poreme�aja �ivaca koji posreduju u mehanizmu opadanja penisa.
Opadanje se u ranijim stadijumima mo�e ponekad posti�i usisavanjem sadr�aja mokra�ne cevi, ispiranjem sun�erastih tela penisa ili iniciranjem lekova za su�avanje krvnih �ila. Ukoliko ovi zahvati nisu uspešni, nu�na je hirurška intervencija u kojoj se stvara spoj izme�u krvnih �ila penisa i vena.

Koji tipovi impotencije postoje?
Re� impotencija dolazi od latinske re�i koja zna�i nemo�.
S obzirom na to, razlikujemo dve vrste seksualne "nemo�i", a to su:
Impotentia coeundi ili kopulacijska nemo� koja se još naziva impotencija, erektilna nemo�, a ozna�ava nedostatak erekcije.
Impotentia generandi ili oplodna nemo� je nesposobnost stvaranja kvalitetne sperme ili njezina izbacivanja iz muškog polnog sastava.

Koji su uzroci impotencije (erektilne nemo�i)?
Uzroci mogu biti:
Telesni: Hormonski poreme�aji (še�erna bolest), bolesti krvnih �ila (arterioskleroza), neurološke bolesti (ozlede mozga), bolesti mokra�nog sastava (uro�ene bolesti penisa), alkohol, pušenje, razli�iti lekovi, ozlede.
Psihološki uzroci: strah od neuspeha, ose�aj krivice, nevera, pre�ašnja prevremena ejakulacija, nesigurnost itd.
Kombinovani uzroci: telesni i psihološki uzroci zajedno

Koje su metode prou�avanja impotencije?
Budu�i je erektilna nemo� uzrokovana razli�itim uzrocima, zahteva prou�avanje u više disciplina. To uklju�uje iscrpnu istoriju bolesti, biohemijska i hormonska ispitivanja, psihološki profil muškarca, testovi za ispitivanje krvo�ilnog sastava i rendgenske metode snimanja. Sve ovo zajedno s pregledom polno-mokra�nog, krvo�ilnog i neurološkog sastava dovodi do dijagnoze.

Razlikovanje psihi�ki i telesno uzrokovane impotencije
Razlu�ivanje psihi�ke od telesno uzorkovane impotencije je središnji problem u razmatranju le�enja. To se �esto mo�e utvrditi ve� iz razgovora s osobom koja pati od impotencije. Osim teške depresije, muškarci s psihogenom impotencijom obi�no imaju normalne no�ne i rano-jutarnje erekcije. Od ranog detinjstva pa do osamdesetih godina �ivota javljaju se erekcije za vreme sna. Ovaj se fenomen naziva no�na erekcija penisa i ukupno trajanje je 100 minuta na no�. Dakle, ako impotentan muškarac ima krute erekcije u nekim uslovima (�esto pri bu�enju), to zna�i da su �ivci i krvne �ile koji su potrebni za erekciju o�uvani te je poreme�aj verovatno psihi�kog uzroka.
Kad se isklju�i psihi�ki poreme�aj, trebamo tragati za eventualnim sistemskim bolestima koje bolesnik ima - še�erna bolest, neurološke bolesti, smanjenje ose�aja, poreme�aj funkcije mokra�nog mehura, poreme�aji krvnih �ila te za pokazatelje bolesti penisa. Pušenje je faktor rizika za razvoj ateroskleroze (i impotencije), a mo�e i  blokirati reakciju krvnih �ila penisa.

Koje se le�enje primjenjuje kod impotencije?
Ako je uzrok psihološki, potreban je psihološko-seksualni tretman kod psihologa, psihijatra i seksologa.
Ako je uzrok telesni poreme�aj, primenjuje se razli�ito le�enje, zavisno od uzroka: lekovi, hormoni, vakuum-terapija, inekcije lekova koji šire krvne �ile. Ponekad je potreban hirurški zahvat na krvnim �ilama penisa ili ugradnja proteze penisa.

Što treba u�initi muškarac koji misli da je impotentan?
Potrebno je da se muškarac što pre savetuje s lekarom i da to ne odla�e jer je problem lakše rešiti ako je nedavno nastupio. Ne treba gubiti vreme s tradicionalnim metodama koje pogoršavaju i produ�uju problem. Danas postoje precizne dijagnosti�ke metode, lekovi i zahvati te je le�enje obe�avaju�e.
Poslednji put ažurirano ( Thursday, 01 February 2007 )
 
< Prethodno   Sledeće >
© 2018 Spas i Nada - udruženje invalida i dijabetičara
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.